A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet

MATEMATIKA (-BÁRMELY) SZAKOS OKTATÓI

munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama: Határozott idejű munkaviszony, tartósan távol lévő oktató helyettesítésére (2021.07.31-ig).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a közismereti kerettantervekben, a képzési és kimeneti követelményekben és a prog-ramkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szakképző intézményben matematika tantárgy oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.

A munkavállaló juttatásai: a munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– matematika (- bármely) szakos középiskolai tanár végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.

Amit kínálunk:
– piacképes bérezés,
– vonzó munkakörülmények,
– munkavégzés a szakképzés területén nagy múlttal rendelkező, jó nevű iskolában,
– lehetőséget biztosítunk innovációra, fejlődésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél fizetési igény megjelölésével,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betöltésének várható időpontja: legkorábban 2020. szeptember 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánné Gulyás Katalin igazgatónő úr nyújt, a +36 30 536 1283 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a suli@wesselenyi-nyh.sulinet.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen, postai úton a 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: NSZFH/626/001740-19/2020., valamint a munkakör megnevezését: matema-tika (- bármely) szakos oktató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás publikálási időpontja: 2020. szeptember 16.

Az állás publikálási helye: a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium honlapjain és facebook oldalain .