A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet

VILLAMOSMÉRNÖK OKTATÓI

munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama: határozatlan idejű munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatá-rozott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve kép-zésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételé-vel.

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szak-képző intézményben elektronika, elektrotechnika ágazatban szakmai tantárgyak oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.

A munkavállaló juttatásai: A munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola (egyetem), villamosmérnök,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.

Amit kínálunk:
– piacképes bérezés,
– vonzó munkakörülmények,
– munkavégzés a szakképzés területén nagy múlttal rendelkező, jó nevű iskolában,
– lehetőséget biztosítunk innovációra, fejlődésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél fizetési igény megjelölésével,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, to-vábbításához, valamint személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betöltésének várható időpontja: legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánné Gulyás Katalin igazgatónő nyújt, a +36 30 536 1283 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a suli@wmk.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen, postai úton a 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: NSZFH/626/000259-2/2021., valamint a munkakör megnevezését: villamosmérnök oktató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás publikálási időpontja: 2021. június 14.

Az állás publikálási helye: A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium honlapjain és facebook oldalain .