A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet

AUTÓGÉPÉSZ MÉRNÖK OKTATÓI

munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama: határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötése mellet

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 15.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatá-rozott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve kép-zésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételé-vel.

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szak-képző intézményben specializált gép- és járműgyártás ágazaton gépjármű-mechatronikai technikus szakon szakmai tantárgyak oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.

A munkavállaló juttatásai: A munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola (egyetem), autógépész mérnök, gépészmérnök, mezőgazdasági gépészmérnök
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.

Amit kínálunk:
– piacképes bérezés,
– vonzó munkakörülmények,
– munkavégzés a szakképzés területén nagy múlttal rendelkező, jó nevű iskolában,
– lehetőséget biztosítunk innovációra, fejlődésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél fizetési igény megjelölésével,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, to-vábbításához, valamint személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betöltésének várható időpontja: legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Ferenc igazgató nyújt, a +36 70 198 0053 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: – Elektronikus úton a banki@bankidonat.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen, postai úton a 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u 15. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: NSZFH/626/000259-10/2021, valamint a munkakör megnevezését: autógépész mérnök oktató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás publikálási időpontja: 2021. szeptember 21.

Az állás publikálási helye: A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum honlapjain és facebook oldalain.