A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet

TESTNEVELÉS SZAKOS OKTATÓ

munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama: határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötése mellett.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium, 4440 Tiszalök, Ady Endre utca 35.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a közismereti kerettantervekben, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szak-képző intézményben matematika tantárgy oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.

A munkavállaló juttatásai: A munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola (egyetem), testnevelés szakos tanár,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.

Amit kínálunk:
– piacképes bérezés,
– vonzó munkakörülmények,
– lehetőséget biztosítunk innovációra, fejlődésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél fizetési igény megjelölésével,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, to-vábbításához, valamint személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betöltésének várható időpontja: legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss László igazgató nyújt, a +36 70 198 0056 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a titkarsag@teleki-tlok.edu.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen, postai úton a 4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: NSZFH/626/000259-6/2021., valamint a munkakör megnevezését: testnevelés szakos oktató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31..

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás publikálási időpontja: 2021. augusztus 16.

Az állás publikálási helye: A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium honlapjain és facebook oldalain.