A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány (1123 Budapest, Csörsz u. 45.; a továbbiakban: Alapítvány)
az alábbiakban részletezett felhívást írja ki, és arra a következők szerint várja a pályázatokat:.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A TÁMOGATÁS CÉLJA: A Nyíregyházi Szakképzési Centrummal, illetve annak iskoláival tanulói jogviszonyban álló
hátrányos helyzetű gyermekek beintegrálása a digitális oktatásba.

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS:

Az alábbi cégektől befolyt adományok:

 • Alef Distribution HU Kft.
 • Cisco Systems Magyarország Kft. (az Event and More Kft. közreműködésével)
 • Digitran Hungaria Digitális Transformáció Zrt.
 • Gloster Infokommunikációs Nyrt.
 • Ingram MIcro Magyarország Kft.
 • Innomatrix Services Kft.
 • NTT Magyaroszág Kft.
 • Panor Informatika Zrt.
 • Porion-Digtal Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • T-Systems Magyarország Zrt.
 • SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt.
 • S&T Consulting Hungary Kft.
 • Vodafone Magyarország Zrt. (a HPS Event Kft. közreműködésével)
 • 99999 Informatikai és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
 • SpaceNET Zrt.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MEGJELENÉSI HELYEI:

 • az Alapítvány honlapja
 • az NYSZC illetve iskoláinak honlapja

A pályázat tárgya, a támogatás formája, tartalma:

Laptopok adományozása az erre vonatkozó támogatási szerződés megkötését követően az eszköz fizikai átadásával a győztes pályázók részére.

A pályázat benyújtásának módja, határideje, helye, az átvétel tanúsításának módja:

A pályázat benyújtásának határideje 2020. augusztus 07. napja, 10:00 óra.

A pályázat közvetett benyújtása írásban, azon Iskolán (a továbbiakban: Közreműködő) keresztül, annak székhelyén történik, amellyel a pályázó diák (a továbbiakban: Pályázó) tanulói jogviszonyban áll. A pályázat benyújtása átadás-átvételi elismervény átadása ellenében történik. Az átadás-átvételi elismervény tartalmazza a nyilatkozatot a Közreműködő részéről a pályázat szabályszerű átvételére vonatkozóan, továbbá az átvétel pontos időpontját (nap, óra, perc). A Pályázat Alapítvány részére történő továbbításáról a Közreműködő gondoskodik.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSÉNEK HATÁRIDEJE, MÓDJA:

Az eredményhirdetés napja 2020. augusztus 19. napja.

Az Alapítvány az eredményhirdetés napján tértivevényes levél postára adásával tájékoztatást küld a pályázat eredményéről az érvényes pályázatot benyújtó Pályázók számára. Az Alapítvány nem tart nyilvános eredményhirdetést.

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK VÁRHATÓ HATÁRIDEJE, MÓDJA:

A győztes Pályázók részére a 6. pontban foglalt értesítéssel együtt az Alapítvány megküldi a támogatási szerződés 2 példányát, melyet a Pályázó postai úton 2 eredeti példányban köteles az Alapítvány számára visszaküldeni a levélben foglalt határidőig (mely előre láthatóan 2020. szeptember 07. napja lesz). Amennyiben az aláírt támogatási szerződés visszaküldésére nem kerül sor, a Pályázó a támogatásra nem jogosult.

AZ ELNYERT TÁMOGATÁS ÁTADÁSÁNAK MÓDJA:

Az Alapítvány a győztes pályázók részére az adományozott laptopot a Közreműködőn keresztül juttatja el.

A KIVÁLASZTÁS FŐ SZEMPONTJA AZ ÖSSZESSÉGÉBEN LEGJOBB PÁLYÁZATOK, LEGINKÁBB ARRA ÉRDEMES PÁLYÁZÓK MEGTALÁLÁSA, MELYNEK SORÁN AZ ALÁBBI RÉSZSZEMPONTOK KERÜLNEK ÉRTÉKELÉSRE:

Hátrányos helyzet (Közreműködő által kiállított nyilatkozat alapján)
Tanulmányi eredmény a 2019/2020-as tanévben (Közreműködő által kiállított nyilatkozat alapján)
Tanulmányi versenyen történő részvétel, illetve eredmények (Pályázó által igazolandó)
Sajátos nevelési igény (Közreműködő által kiállított nyilatkozat alapján)
Tanulási motiváció (Pályázó által igazolandó, kifejtendő)

A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK TÍPUSA:

Egyfordulós

A PÁLYÁZAT SZEMÉLYI FELTÉTELEI A PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓAN:

Pályázó diák: Kizárólag a felhívás kiírásának napján illetve a támogatási szerződés megkötésének napján a Nyíregyházi Szakképzési Centrum valamely iskolájával tanulói jogviszonyban álló diákok lehetnek Pályázók, illetve a pályázat nyertesei. A támogatási szerződés nem kerül megkötésre azon győztes Pályázóval, akinek a szerződés megkötésének napján a tanulói jogviszonya előreláthatóan nem fog fennállni az iskolával.

Törvényes képviselő: A pályázatot, illetve ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat, amennyiben a Pályázó kiskorú, törvényes képviselője is köteles aláírásával ellátni.

A feltételek elfogadása: A Pályázónak magára nézve jogilag kötelező érvényűnek kell elfogadnia a pályázati dokumentációban szereplő feltételeket, és annak elfogadására vonatkozó nyilatkozatát a pályázói nyilatkozatban kell megtennie az I. és II. számú mellékletekben foglaltak szerint.

Okiratok benyújtása: A Pályázó köteles a pályázati dokumentációban (lásd I. számú melléklet) leírt valamennyi dokumentumok hiánytalanul és az általános előírásoknak, illetve a jelen pályázati kiírásnak és mellékleteinek megfelelően, érvényes formában a pályázathoz csatolni.

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TÁRGYI FELTÉTELEI:

Írásbeliség: Az Alapítvány és a Pályázó a pályázati eljárásban minden jognyilatkozatot írásban köteles megtenni, és a Pályázó a Közreműködőn keresztül közvetetten, míg az Alapítvány választása szerint a Pályázó részére közvetlenül vagy a Közreműködőn keresztül közvetetten eljuttatni.

A pályázati kiírás módosítása, a felhívás visszavonása: Az Alapítvány a pályázati kiírást a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta előtt 15 nappal indoklás nélkül módosíthatja. A módosítás tényét, illetve a módosított pályázatot a pályázat kiírásával azonos módon, azonos helyen teszi közzé az Alapítvány.

Az Alapítvány a pályázati felhívást indoklás nélkül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidőt megelőző 7 nappal visszavonhatja. A visszavonás tényét az Alapítvány a pályázat kiírásával azonos módon, azonos helyen teszi közzé.

A Pályázó tájékozódási kötelezettsége: A Pályázó maga köteles a pályázati kiírásban és dokumentációban foglaltak értelmezésére, a vonatkozó szabályozás felmérésére és értékelésére.

Az Alapítvány nem vállal felelősséget a nem megfelelően elvégzett értelmezés, felmérés és értékelés következményeiért.

Az Alapítvány szerződéskötési kötelezettsége: Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy beérkezett érvényes pályázatok esetén is a pályáztatási eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az Alapítványt a pályázati kiírás alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

Irányadó szabályok: A pályázat benyújtásával a Pályázó a pályázati kiírás és dokumentáció szabályait magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

Jogviták: A pályázati eljárásra a magyar jog szabályai irányadók. A jogviták elkerülése érdekében, ha ez lehetséges, az Alapítvány és a Pályázó a vitás kérdéseket jogi fórumokon kívül igyekeznek rendezni. Az Alapítvány és a Pályázó között a jelen pályázattal összefüggő jogvita esetére felek az Alapítvány székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A pályázatra vonatkozó általános feltételek:

A pályázat költségei: A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek (pl. postaköltség) a pályázat érvényességétől, illetve annak eredményességétől függetlenül a Pályázót terhelik.

Titoktartási kötelezettség: A Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázati eljárással összefüggésben általa megismert valamennyi dokumentum, adat, információ bizalmasan kezelendő, harmadik személy részére történő átadása csak az Alapítvány előzetes írásbeli jóváhagyása alapján történhet. Ezen szabályok vonatkoznak a Pályázó törvényes képviselőjére, esetleges meghatalmazottjára és minden más, a Pályázó által a jelen pályázattal kapcsolatban igénybe vett közreműködőre (a továbbiakban: Segítő).

Feltétlen és egyértelmű pályázat: A pályázat érvényessége a Pályázó által feltételhez nem köthető. A Pályázó egyetlen, egyértelmű pályázatot köteles benyújtani.

A PÁLYÁZAT FORMAI ELEMEI:

A pályázat nyelve: A pályázat, valamint a pályázattal kapcsolatos, az Alapítvány és a Pályázó közötti mindennemű kapcsolattartás nyelve magyar. A nem magyar nyelvű dokumentumokról hiteles fordítást, vagy az erre felhatalmazott közjegyző által hitelesített fordítást kell csatolni. Az Alapítvány a pályázati eljárásban kizárólagosan ezeket a dokumentumokat veszi figyelembe.

A pályázat terjedelme: A pályázat maximális terjedelme a II. számú melléklet szerinti 3 oldal, melybe az ahhoz csatolt mellékletek nem számítanak bele.

A pályázat aláírása: A pályázat minden oldalát, így a mellékleteket is a Pályázónak és kiskorú esetén törvényes képviselőjének aláírásával kell ellátni. A pályázatban tett bármilyen betoldás, törlés vagy átírás csak a Pályázónak (és törvényes képviselőjének) aláírásával érvényes. A II. számú melléklet szerint benyújtott dokumentumot annak végén 2 tanúnak kell hitelesítenie (két, az aláírók személyétől eltérő tanú nevének, lakóhelyének és aláírásának feltüntetésével).

A pályázat formája és csomagolása: A pályázatokat – a Pályázó személyére utalást kívülről láthatóan nem tartalmazó – borítékban, egy eredeti példányban kell benyújtani a Közreműködő számára. A Pályázónak gondoskodnia kell arról, hogy pályázata felbontásakor azon egyértelmű és hiteles azonosító személyes adatai szerepeljenek (a II. számú mellékletben felsoroltak szerint).

A PÁLYÁZAT ÉS MOTIVÁCIÓS LEVÉL elnevezésű dokumentumot, illetve a KÖZREMŰKÖDŐ NYILATKOZATÁt eredetiben, a további, mellékletként csatolandó dokumentumokat másolatban, idegen nyelvű okiratok esetén hiteles fordítással együtt kell csatolni.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás tárgyát: Laptop adományozás.

ÉRVÉNYTELENSÉGI KRITÉRIUMOK:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvénytelen az a pályázat:

 • amely nem azonosítja egyértelműen a Pályázót,
 • amelyet olyan személy nyújtott be, aki nem felel meg a személyi feltételeknek,
 • amelyet nem határidőben nyújtottak be,
 • amelyet a Pályázó személyére utalást tartalmazó módon, illetve nem zárt borítékban nyújtottak be,
 • amelyet illetve amelynek mellékletét nem szabályosan írták alá,
 • amely nem tartalmazza a Pályázót egyértelműen és hitelesen azonosító személyes adatait, illetve a pályázói nyilatkozatokat,
 • amelyben a pályázatot feltételhez kötötték, vagy alternatív javaslatot nyújtottak be,
 • amelynek benyújtója a titkosságra vonatkozó szabályokat megsértette,
 • amely egyéb módon nem felel meg a jelen felhívásban foglalt szabályoknak.

Budapest, 2020. július 17.

Sisák Zoltán
kuratóriumi elnök
Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány

PÁLYÁZATI FELVÍVÁS LETÖLTÉSE:
MELLÉKLETEK LETÖLTÉSE: