A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet

OKTATÓ KOLLÉGIUMBA

munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama: Határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötése mellett

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a kollé-giumban az oktató feladata a kollégiumi nevelési programban meghatározottak szerint a rábízott tanulók nevelése, az egyéni és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek figyelembevételével, mellyel segíti a tanulók iskolai előmenetelét és a sikeres élet-pályára való felkészítését, személyiségének fejlesztését, kibontakoztatását. Kapcsolatot tart, együttműködik a szakképző intézmény oktatóival, a szülőkkel, egyéb szervezetekkel és szakembe-rekkel a nevelési, oktatási tevékenysége során.

A munkavállaló juttatásai:
A munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– kollégiumi nevelőtanári vagy egyetemi szintű tanári végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.

Amit kínálunk:
– piacképes bérezés,
– vonzó munkakörülmények,
– munkavégzés a szakképzés területén nagy múlttal rendelkező, jó nevű iskolában,
– lehetőséget biztosítunk innovációra, fejlődésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél fizetési igény megjelölésével,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, to-vábbításához, valamint személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betöltésének várható időpontja: legkorábban 2020. augusztus 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gazda Sándor Mihály igazgató úr nyújt, a +36 70 1980055 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton az iskola@inczedy.sulinet.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen, postai úton a 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: NSZFH/626/001740-1/2020., valamint a munkakör megnevezését: oktató kollégiumba.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás publikálási időpontja: 2020. augusztus 18.

Az állás publikálási helye: a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium honlapjain és facebook oldalain