A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet

OKTATÓ KOLLÉGIUMBA

munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama: Megbízási jogviszony a 2020/2021. tanévre

Foglalkoztatás jellege: óraadó, heti 2 óra

A munkavégzés helye: Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a kollé-giumban az oktató feladata a kollégiumi nevelési programban meghatározottak szerint a rábízott tanulók nevelése, az egyéni és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek figyelembevételével, mellyel segíti a tanulók iskolai előmenetelét és a sikeres élet-pályára való felkészítését, személyiségének fejlesztését, kibontakoztatását. Kapcsolatot tart, együttműködik a szakképző intézmény oktatóival, a szülőkkel, egyéb szervezetekkel és szakembe-rekkel a nevelési, oktatási tevékenysége során.

A munkavállaló juttatásai:
Megbízási szerződés alapján a Nyíregyházi Szakképzési Centrum belső szabályzata alapján.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintű etika tanári végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továb-bításához, valamint személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez..

A megbízási jogviszony betöltésének várható időpontja: legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember  24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gazda Sándor Mihály igazgató úr nyújt, a +36 70 1980055 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton az iskola@inczedy.sulinet.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen, postai úton a 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: NSZFH/626/001740-18/2020., valamint a munkakör megnevezését: óraadó (etika tantárgy oktatása)..

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás publikálási időpontja: 2020. szeptember 16.

Az állás publikálási helye: a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium honlapjain és facebook oldalain