A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet

MŰSZAKI TANÁR (MÉRNÖKTANÁR) SZAKOS OKTATÓI (GÉPÉSZ SZAK)

munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama: határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötése mellet

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 15.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a kerettantervekben, a képzési és kimeneti követelményekben és a programköve-telményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szak-képző intézményben gépészeti alapozó tantárgyak és gépészeti jellegű szakmai tantárgyak oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása. 

A munkavállaló juttatásai: A munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– gépészmérnöki vagy mérnöktanári végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.

Amit kínálunk:
– piacképes bérezés,
– vonzó munkakörülmények,
– munkavégzés a szakképzés területén nagy múlttal rendelkező, jó nevű iskolában,
– lehetőséget biztosítunk innovációra, fejlődésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél fizetési igény megjelölésével,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, to-vábbításához, valamint személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betöltésének várható időpontja: legkorábban 2020. november 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Ferenc igazgató nyújt, a +36 70 198 0053 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: – Elektronikus úton a banki@bankidonat.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen, postai úton a 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u 15. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: NSZFH/626/001740-20/2020., valamint a munkakör megnevezését: műszaki tanár szakos oktató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás publikálási időpontja: 2020. november 4.

Az állás publikálási helye: A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum honlapjain és facebook oldalain.