A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet

ÉPÍTŐIPAR ÁGAZATOS OKTATÓ

munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama: határozott idejű 2022. július 31-ig tartó munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatá-rozott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzés-ben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szak-képző intézményben az Építőipar ágazat szakmai tantárgyainak oktatása és az ezzel összefüggő fel-adatok ellátása.

A munkavállaló juttatásai: A munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettség és szakképesítés vagy felsőfokú végzettség és az ágazatnak megfelelő szakképesítés,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.

Elbírálásnál előnyt jelent:
– egyetem, CAD programok ismerete.

Amit kínálunk:
– piacképes bérezés,
– vonzó munkakörülmények,
– munkavégzés a szakképzés területén nagy múlttal rendelkező, jó nevű iskolában,
– lehetőséget biztosítunk innovációra, fejlődésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél fizetési igény megjelölésével,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, to-vábbításához, valamint személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betöltésének várható időpontja: legkorábban 2021. szeptemberr 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barna Zoltán Gábor igazgató nyújt, a +36 70 199 5715 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: – Elektronikus úton a info@nyszcevisz.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen, postai úton a 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: NSZFH/626/000259-10/2021., valamint a munkakör megnevezését: építőipar ágazatos oktató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás publikálási időpontja: 2021. augusztus 25.

Az állás publikálási helye: A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Vasvári Pál Technikum honlapjain és facebook oldalain.